CBS De Hoeksteen heeft een gedragsprotocol opgesteld voor ouders. In dit gedragsprotocol kunt u in grote lijnen lezen, hoe er gehandeld wordt, wanneer het personeel geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van ouders. In dit protocol willen we grenzen aangeven van wat acceptabel geacht wordt en wat niet meer acceptabel is.

Het omgaan met dit gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom ouders ongewenst gedrag vertonen. Ouders kunnen het niet eens zijn met de wijze, waarop een leerkracht met hun kind omgaat.

De relatie, die op vertrouwen is gebaseerd tussen een leerkracht en ouders, kan verstoord zijn.

Ouders kunnen het niet eens zijn met maatregelen, die de school heeft genomen.

Ouders kunnen ook ongewenst reageren op het gedrag van een ander kind tov hun eigen kind.

Ook kunnen ouders onderling van mening verschillen, of anderszins een verstoorde relatie hebben, wat tot agressief gedrag kan leiden.

Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn:

 • Verbaal geweld
 • Vloeken of schelden
 • Bedreigen, zowel verbaal als fysiek
 • Handtastelijkheden, zowel jegens leerlingen als leerkrachten
 • Andere kinderen op een onjuiste en onpedagogische wijze aanspreken
 • Leerkrachten in het bijzijn van leerlingen of andere ouders aanspreken, en met een
  zeer negatieve gesprekshouding de leerkracht van zijn of haar gedachtegang op de
  hoogte brengen
 • Negatieve boodschappen over leerkrachten, directie of andere betrokkenen van
  school bij het schoolhek of elders vertellen

Is de grens, van wat acceptabel is, overschreden, dan zal de school besluiten om in een officieel gesprek tussen de directeur en de ouder(s) een waarschuwing te geven. Deze officiële waarschuwing zal naast mondeling ook schriftelijk worden medegedeeld. Een kopie van de brief zal tevens aan het bevoegd gezag worden verstuurd.

Bij herhaling kunnen de volgende sancties worden opgelegd :

 • De ouder(s), voor een nader te bepalen tijdstip, de toegang tot de school ontzeggen
 • De ouder(s) verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken

In uiterste gevallen kan worden besloten om:

 • De leerling te schorsen voor een periode van maximaal 3 schooldagen
 • De leerling van school te verwijderen. De school zal in dit geval zorg moeten dragen voor het vinden van een nieuwe school waar de leerling geplaatst kan worden. Hierbij is het noodzakelijk, dat er een goede registratie is van hetgeen is voorgevallen.

Indien er over wordt gegaan tot het nemen van sancties wordt naast het bestuur ook de leerplichtambtenaar van de gemeente en de rijksinspectie van het Onderwijs schriftelijk geïnformeerd.

Door duidelijke regels en afspraken hopen we een klimaat te scheppen, waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en geaccepteerd voelen, en waarin een ieder respectvol met elkaar kan omgaan.