MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

Wat is een MR?
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat wettelijk is voorgeschreven. Deze moet bestaan uit een personeelsdeel en een ouderdeel. De achterliggende gedachten hierbij is dat zo de inspraak van de ouders en de personeelsleden gegarandeerd is. Het aantal leden heeft te maken met het aantal leerlingen dat de school telt.

 

Wat doet de MR?
De MR heeft inspraak op het niveau van school en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. De MR vergadert ongeveer 4x per jaar.

De MR wordt tijdens deze vergaderingen door de directeur geïnformeerd over tal van besluiten en het te volgen beleid.

De MR heeft op een aantal van deze punten instemmingsbevoegdheid en op een aantal andere zaken adviesrecht. Ook bewaken zij het beleid.

Ouders kunnen via de MR hun mening over bepaalde zaken aan de directeur duidelijk maken via mr@hoeksteen-well.nl

 

Wie zijn er lid van een MR?
Alle ouders met één of meerdere kinderen op school mogen lid worden van de MR.

 

Hoeveel leden heeft de MR?
De MR van de Hoeksteen heeft vier leden; twee ouders en twee personeelsleden.

 

Wie doet wat in de MR?

De MR kent een taakverdeling van:
– Voorzitter: Jentiene de Meulmeester (tevens GMR-lid)
– Secretaris: Nicole de Raadt-Kalkman
– Lid oudergeleding: Henk Robbemondt (tevens GMR-lid)
– Lid personeelsgeleding: Anne van Wijgerden

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden:
– Algemene bevoegdheden:

Overleg met de directeur: het geven van gevraagd en ongevraagd advies over alle schoolse zaken.
De MR krijgt informatie van de directeur.
De MR streeft tevens naar openheid en openbaarheid binnen de school.

– Bijzondere bevoegdheden:
Adviesrecht: de MR kan de directeur advies geven over verschillende zaken (zoals financieel beleid, lesrooster, beleid met betrekking tot benoeming of ontslag van het personeel, taakverdeling binnen de schoolleiding, zaken rond fusie en organisatie van de school, vakantieregeling enz.). Instemmingsrecht: de MR is bevoegd om al dan niet in te stemmen met voorstellen van de directeur, zoals aangaande het schoolplan, schoolgids, zorgplan en toelatingsbeleid.

 

Hoe werkt het in de praktijk?
In veel gevallen heeft de MR het recht om de directeur te adviseren en in bepaalde gevallen heeft de directeur instemming van de MR nodig, voordat er besluiten uitgevoerd kunnen worden.
De MR is er ook voor u als ouder, u kunt ons aanspreken met betrekking tot allerlei schoolzaken. Omdat wij uw mening kunnen gebruiken om de directeur goed te kunnen adviseren en – instemming te verlenen indien nodig.