Alles verandert, dus ook het onderwijs op CBS De Hoeksteen ondergaat continue verandering en ontwikkeling. Maar bij alles wat we veranderen en ontwikkelen staat voor ons de volgende vraag centraal: “Wat is goed voor de leerlingen op onze school?”

Als school hebben we de plicht om diverse beleidsstukken op te stellen waarin we onze ontwikkeling en ambities beschrijven. Aan deze verplichting voldoen we graag, want het helpt ons om het doel vast te houden en het helpt u om te weten wat er op de school van uw kind gedaan wordt!

Schoolplan 2018-2022

In het schoolplan beschrijven we hoe het onderwijs eruitziet en vooral ook wat de ambities voor de jaren 2018 t/m 2022 zijn. De hoofdthema’s in het schoolplan zijn: onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en zorg voor kwaliteit. We noemen per thema enkele accenten:

Onderwijskundig Beleid:

 • We streven naar kwalitatief goed onderwijs met behulp van eigentijdse methodes.
 • De doorgaande lijn in didactische aanpak in de verschillende groepen wordt vastgelegd.
 • Het beleid en aanbod voor (hoog)begaafden wordt verder ontwikkeld.
 • De interne ondersteuningsstructuur en samenwerking met externe deskundigen wordt verdiept.
 • Veiligheidsbeleid en de Gezonde School krijgen meer aandacht.
 • We zetten de Kanjertraining zo optimaal mogelijk neer, zodat alle leerlingen er profijt van hebben.
 • En we gaan de leerlingen erbij betrekken als we in de komende jaren gaan nadenken over het schoolplein!

Personeelsbeleid:

 • De teambrede studiedagen worden ingevuld met een thema dat aansluit bij de huidige onderwijsontwikkeling.
 • Leerkrachten krijgen mogelijkheden om zich individueel te specialiseren.
 • We gaan meer gebruik maken van collegiale consultatie om te leren van elkaar.

Zorg voor Kwaliteit:

 • We voeren een instrument in als hulpmiddel om de kwaliteit op allerlei gebieden binnen school te monitoren.
 • Uitkomsten van enquêtes onder ouders, personeel en leerlingen dragen bij aan verbetering.

SchoolOndersteuningsProfiel 2018-2022

Het SOP is een aanvulling op het schoolplan. In dit stuk beschrijven we met name het aanbod van  basisondersteuning en extra ondersteuning wat uw kind op deze basisschool kan ontvangen.

We willen als team openstaan voor alle leerlingen die worden aangemeld op onze school. Mocht er sprake zijn van een specifieke ondersteuningsbehoefte bij uw kind, dan zullen we in een zorgvuldig traject afwegen of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden.

Meer weten?

Mocht u interesse hebben om de bovenstaande plannen in te zien, leg dan contact met Monique van Andel (directeur). Zij kan in een persoonlijk gesprek toelichting geven en uw overige vragen beantwoorden.