Vereniging
Christelijke basisschool De Hoeksteen gaat uit van de ‘Vereniging voor christelijk schoolonderwijs te Well’. Elke ouder met schoolgaande kinderen kan lid worden van de vereniging en meebeslissen over verenigingsvraagstukken. Eénmaal per jaar is er een ledenvergadering waar alle leden voor worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt plaats in het voorjaar. Tijdens deze algemene ledenvergadering wordt o.a. verantwoording afgelegd over de financiën, maar ook over belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen.

 

Bestuursstructuur
In september 2019 is besloten om de bestuursstructuur aan te passen. Er is een Raad van Toezicht gevormd en een bestuurder benoemd. De bestuurder is degene die de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. De directeur bereidt in veel voorkomende gevallen de besluiten voor en vraagt advies en toestemming aan de bestuurder.

De Raad van Toezicht wordt momenteel gevormd door: Anja van de Wittenboer, Lennart Veldhuijzen en René Krijgh.

Er is de mogelijkheid om de RvT uit te breiden met één of twee personen.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van de genoemde RvT-leden of met Monique van Andel. Als bestuurder is Amerens van Kuilenburg benoemd.

 

MR 
De MedezeggenschapsRaad is een raad, bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders van de school, die advies- of instemmingsrecht heeft over uiteenlopende onderwerpen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor de school, zoals bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen, fusies, verbouwingen, aanname van een directeur en het schoolreglement. De MR wordt gevormd door: Jentiene de Meulmeester (leerkracht), Marcella van der Vliet (leerkracht), Ingeborg Oudemans (ouder) en Nicole de Raadt-Kalkman (ouder).

 

Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit ouders die meedenken en een helpende hand bieden bij activiteiten als Sinterklaas, de Kerst- en Paasviering etc. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden.

Rondje-paars_2
Rondje_roze