Vereniging
Christelijke basisschool De Hoeksteen gaat uit van de ‘Vereniging voor christelijk onderwijs te Well’. Deze vereniging heeft als doel het christelijk onderwijs in Well te handhaven. Elke ouder kan lid worden van de vereniging en meebeslissen over verenigingsvraagstukken. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering waar alle leden en niet-leden voor worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt plaats in het voorjaar. Tijdens deze ledenvergadering wordt o.a. de financiële verantwoording afgelegd.

Schoolbestuur
Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. Enkele taken van het schoolbestuur zijn:

  • het aannemen van nieuw personeel
  • het bepalen van het schoolbeleid
  • het waken over de doelstellingen m.b.t. de opvoeding
  • het uitvoeren van taken die de overheid oplegt
  • het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen
  • het beheren van de financiën

Sommige van deze taken worden uitbesteed aan de directeur, maar het bestuur blijft wel verantwoordelijk.  Daarom wordt eenmaal per maand vergaderd met de directeur, welke dan rapporteert aan het bestuur.
Het bestuur wordt gevormd door:
Hendrik-Jan Smaal (voorzitter)
Gerco Dekkers
Bert van Willigen
Lisette Plaggenborg
Adrie van der Linden

MR 
De MedezeggenschapsRaad is een raad bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders van de school die adviesrecht of instemmingsrecht heeft over uiteenlopende onderwerpen die zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor de school, zoals bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen, fusies, verbouwingen, aanname van een directeur en het
schoolreglement.
De MR wordt gevormd door:
Jentiene de Meulmeester (leerkracht)
Ilse Grandia (leerkracht)
Petra den Dekker (ouder)
Jolanda van Drunen (ouder)

Activiteitencommissie
Deze commissie bestaat uit ouders die meedenken en een helpende hand bieden bij activiteiten als Sinterklaas, Kerstviering, Paasviering, etc. Elk jaar zijn we weer blij dat veel ouders hieraan deelnemen. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Ook dit bevordert de betrokkenheid bij ouders en kinderen.

Rondje-paars_2
Rondje_roze